Godt at vide, når du planlægger at købe en Fuldvoksen hæk


Når du planlægger at etablere en Prima Færdig Hæk® anbefaler vi, at du overholder de retningslinjer, der gør sig gældende i dit boligområde, samt de overordnede regler for nabohegn, der er oplyst i hegnsloven. Hegnsloven omfatter såvel fælleshegn som egne hegn.


Fælles hegn
Ved fælleshegn er der i hegnsloven tale om et hegn, der rejses på en sådan måde, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme.

Egne hegn
Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.

Godt at vide
§ 2.
Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1 1/2 gang afstanden fra hegnet til skellinien. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver. § 3. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst 1/2 m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midtlinie.

§ 4.
Til levende hegn må ikke anvendes træer eller buske, som er giftige eller kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme. Stk. 2. Forefindes i hegn træer eller buske, som er giftige, eller som kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme, kan naboen forlange disse fjernet.

Hvor høj må din hæk være?
I Hegnsloven angives det eksempelvis i §10 stk. 6, at: "Fælleshegnenes dimensioner fastsættes om fornødent af hegnsynet. Ved boligbebyggelse bør højden af hegn mod naboejendommen, hvor ikke ganske særlige forhold taler derimod, fastsættes til 1,80 meter og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m." 


Den danske hegnslov   

slide rs slide 126

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookies på siden:
fortrolighedspolitik. Hvis du vælger at klikke videre, accepterer du samtidig cookies fra www.primafaerdighaek.dk.
Accepter