Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Full Star 4.9 af 5 stjerner på Trustpilot

Boeg-fagus-sylvatica (3)

Hegnsloven

Når du planlægger at etablere en PRIMA FÆRDIG HÆK® anbefaler vi, at du overholder de retningslinjer, der gør sig gældende i dit boligområde, samt de overordnede regler for nabohegn, der er oplyst i hegnsloven. Hegnsloven omfatter såvel fælleshegn som egne hegn.

Godt at vide, når du planlægger at købe en fuldvoksen hæk

Fælleshegn; Ved fælleshegn er der i hegnsloven tale om et hegn, der rejses på en sådan måde, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme.

Egne hegn; Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.

§ 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1 1/2 gang afstanden fra hegnet til skellinjen. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver.

 

§ 3. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst 1/2 m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midtlinje.

§ 4. Til levende hegn må ikke anvendes træer eller buske, som er giftige eller kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme. Stk. 2. Forefindes i hegn træer eller buske, som er giftige, eller som kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme, kan naboen forlange disse fjernet.

§ 7. Enhver grundejer er med de i § 8, stk. 2, og § 11 fastsatte undtagelser pligtig, når naboen forlanger det, at deltage i udgiften eller arbejdet med rejsning af fælleshegn og afgive halvdelen af den dertil fornødne jord. Kan parterne ikke enes om hegnets beskaffenhed og dimensioner, må rejsningen ikke påbegyndes, før hegnsynets afgørelse herom foreligger. Stk. 2. En grundejer, der ønsker at hegne på egen grund, må selv afholde udgiften herved.

§ 8. Udgiften eller arbejdet med rejsning af fælleshegn deles lige mellem parterne, medmindre hegnets rejsning overvejende er i den ene parts interesse eller er nødvendiggjort ved den brug, han gør af sin ejendom, eller hegnsynet har ment at burde imødekomme en af parternes ønske om rejsning af et særlig kostbart hegn. I sådanne tilfælde fastsætter hegnsynet udgiftens eller arbejdets fordeling efter den nytte og interesse, hver af parterne har i hegnets rejsning. Stk. 2. Skønnes hegnets rejsning udelukkende i den ene parts interesse, fritages naboen for at deltage i udgiften eller arbejdet herved.

§ 9. Fælleshegn skal rejses således, at skellinjen falder midt i hegnet.

Diabolo PRIMA FÆRDIG HÆK

Hvor høj må din hæk være?

I Hegnsloven angives det eksempelvis i §10 stk. 6, at: “Fælleshegnenes dimensioner fastsættes om fornødent af hegnsynet. Ved boligbebyggelse bør højden af hegn mod naboejendommen, hvor ikke ganske særlige forhold taler derimod, fastsættes til 1,80 meter og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m.”

For en mere uddybende samt illustrativ forklaring af hegnsloven, henviser vi til infografikken: Hegnsloven fra Din-bolighandel.dk

Du kan også læse om de officielle regler for hegnsloven her.